Wydawanie duplikatów

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw… (Dz. U. Nr 58, poz.504 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  • duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł
  • duplikat świadectwa 26,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Zespół Szkół Nr 82
ul. Nowowiejska 37 A
02-010 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
23103015080000000550941031

z dopiskiem
imię i nazwisko ucznia/absolwenta
Osoba zainteresowana składa w sekretariacie Gimnazjum podanie z prośba o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej (druk do pobrania w sekretariacie).

Do podania należy załączyć:

  • dowód wpłaty
  • aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej)
  • zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).