Propozycje oddziałów dla kandydatów

Planowane jest utworzenie 5 oddziałów klas pierwszych z autorskimi programami nauczania matematyki. W trzech klasach realizowany będzie szkolny autorski program nauczania matematyki i informatyki, natomiast w dwóch program nauczania matematyki napisany przez prof. UW Wojciecha Guzickiego.

 

1) Szkolny autorski program nauczania matematyki i informatyki.

 

Celem programu jest zapewnienie uczniom zainteresowanym matematyką możliwości pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych przez zastosowanie Technologii Informacyjnej, kształcenie umiejętności dostosowania narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów matematycznych.

 

Szczególnie istotne w programie jest:

– kształcenie umiejętności dostrzegania, porządkowania i wykorzystywania wiedzy z różnych źródeł, rozważnego i umiejętnego korzystania z mediów, szczególnie Internetu;

– przygotowanie do twórczego rozwiązywania problemów przez wykorzystanie Technologii Informacyjnej w łączeniu różnych elementów wiedzy;

– kształcenie umiejętności konstruktywnej pracy w grupie;

– rozwijanie własnych zainteresowań; sprawności umysłowych i wyobraźni przestrzennej;

– poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych przez wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

 

2) Autorski program nauczania matematyki opracowany przez prof. UW Wojciecha Guzickiego realizowany od 2010 roku w dwóch klasach na każdym poziomie. Program ten rozszerza treści i zakres materiału przewidywanego w podstawie programowej dla gimnazjum.

 

Rozszerzenie polega przede wszystkim na:

– położeniu większego nacisku na rozwiązywanie zadań na dowodzenie;

– zwiększeniu trudności zadań proponowanych  uczniom, tak, by przygotować ich do konkursów i olimpiad;

– rozszerzeniu treści nauczania o te tematy, które odgrywają istotną rolę w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, np. elementy kombinatoryki, elementy teorii liczb (własności relacji podzielności, liczby pierwsze), dowodzenie nierówności itp.;

– pogłębieniu tematów znajdujących się w programie nauczania o te treści, które będą przydatne przy rozwiązywaniu zadań konkursowych (np. geometria płaska i przestrzenna).