Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w XIV LO im. Stanisława
Staszica z oddziałami gimnazjalnymi
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 z póź. zmianami).
Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Uczniowie i ich rodzice/opiekunowie oraz nauczyciele mogą korzystać z niej dobrowolnie
i nieodpłatnie.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
·        z niepełnosprawności;
·        z niedostosowania społecznego;
·        z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
·        ze szczególnych uzdolnień;
·        ze specyficznych trudności w uczeniu się;
·        z zaburzeń komunikacji językowej;
·        z choroby przewlekłej;
·        z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
·        z niepowodzeń edukacyjnych;
·        z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
·        z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
·        rodzicami uczniów;
·        poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
·        placówkami doskonalenia nauczycieli;
·        innymi  szkołami i placówkami;
·        organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
·        ucznia;
·        rodziców ucznia;
·        dyrektora szkoły;
·        nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
·        pielęgniarki szkolnej;
·        poradni;
·        pracownika socjalnego;
·        asystenta rodziny;
·        kuratora sądowego.
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
·        zajęć rozwijających uzdolnienia ( 45 minut, w grupie do 8 uczniów);
·        zajęć dydaktyczno-wyrównawczych( 45 minut, w grupie do 8 uczniów);
·        zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych(60 minut, w grupie do 10 uczniów) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (60minut, w grupie do 5 uczniów).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych  w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.
·        zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
·        warsztatów;
·        porad i konsultacji.
W  szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Nauka ucznia udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.