STYPENDIUM DLA UCZNIA „POSIŁEK DLA UCZNIA”

Posted

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM „POSIŁEK DLA UCZNIA”
UCHWAŁA W SPRAWIE UDZIELANIA STYPENDIÓW „POSIŁEK DLA UCZNIA”

Regulamin udzielania pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie posiłku na terenie szkoły r.szk. 2015/2016

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa
w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 225, poz. 1487).
• Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa
w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 25, poz. 186 ze zm.).
• Uchwała nr 125 Rady Ministrów z 10 czerwca 2008 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych
w roku 2009 w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz kierunków realizacji
programu na ten rok (MP nr 48, poz. 430).

1. Pomoc w formie posiłku mogą uzyskać uczniowie, którzy:
a) nie uzyskali świadczenia / w formie zakupu posiłku / z Ośrodka Pomocy Społecznej
a) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
b) pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych

2. Tryb i sposób udzielania pomocy uczniom w zakresie dożywiania
a) wniosek o przyznanie refundacji obiadów w szkole składają: rodzice, opiekunowie prawni,
nauczyciel – wychowawca, pedagog
b) wniosek kierowany do Dyrektora szkoły należy składać u pedagoga szkolnego,
w terminie – do 25września 2015 / I semestr /
– do 11 grudnia 2015 / II semestr /

c) złożone wnioski rozpatrywane są przez Szkolną Komisję Stypendialną

KÓŁKO MATEMATYCZNE DLA GIMNAZJALISTÓW

Posted

Uczniowie LO im. S. Staszica zapraszają wszystkich gimnazjalistów zainteresowanych matematyką na czwartkowe zajęcia. Pierwsze spotkanie w tym roku szkolnym odbędzie się 1 października 2015.
Kółko odbywa się w sali 209 w godzinach 16:00-17:30. Zajęcia są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszych zapisów.

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

Posted

Kiermasz organizuje Samorząd Uczniowski w dniach 02 – 11 września 2015 r. w sali 201.
Podręczniki do sprzedaży będą przyjmowane w dniach 02 – 04 września. Sprzedaż odbędzie się w dniach 07 – 11 września w czasie przerwy obiadowej, czyli od godz. 12.45 do 13.15.
W tym roku szkolnym można zakupić tylko podręczniki do kl. II i III.
Opiekunki SU – p. Beata Chludzińska i p. Małgorzata Makowska

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Posted

I Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa:

a) zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych,
b) tryb przyjęcia podręczników i materiałów edukacyjnych na stan szkoły,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.

2. Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią Regulaminu poprzez stronę internetową Gimnazjum oraz podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym.

II Udostępnianie podręczników i materiałów edukacyjnych

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe stanowią własność szkoły.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne winny być użytkowane przez minimum 3 lata. Są wypożyczane poszczególnym uczniom na okres nie dłuższy niż rok szkolny.
3. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 lub później.
4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego (z wyłączeniem podręczników złożonych z kilku części – dalsze części są dostarczane w trakcie trwania roku szkolnego).
5. Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą zatrzymać podręcznik do końca sierpnia danego roku szkolnego.
6. Termin zwrotu podręczników określony jest przez bibliotekarza w danym roku szkolnym.

Uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej:
a) nie później niż 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego, w przypadku podręczników kilkuczęściowych nie później niż 7 dni po zakończeniu pracy z danym podręcznikiem.
W przypadku zakończenia pracy z podręcznikiem wychowawca w uzgodnieniu z nauczycielem danego przedmiotu i bibliotekarzem ustala termin zwrotu podręczników dla danej klasy.
b) w przypadku wykreślenia ucznia z księgi uczniów najpóźniej w dniu odebrania dokumentów.

7. W uzasadnionych okolicznościach szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upłynięciem terminu wskazanego w punkcie 6.
8. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, bibliotekarz dokonuje jego oględzin, określając stopień jego zużycia.
9. Zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie obiegowej świadczącej o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

III Procedura wypożyczenia podręcznika i materiału edukacyjnego

1. Na początku roku szkolnego uczeń pobiera z biblioteki podręczniki i materiały edukacyjne w obecności wychowawcy swojej klasy oraz kwituje własnym podpisem odbiór książek na sporządzonej przez bibliotekarza liście uczniów, podpisanej także przez wychowawcę klasy.
2. Ewentualne uszkodzenia książek należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi i wychowawcy i odnotować na liście.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych między bibliotekarzem a wychowawcą. Mogą zostać dostarczone w kilku ratach.
4. Podczas przekazania podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom wychowawca ma obowiązek odebrania podpisanego przez jednego z rodziców oświadczenia, w którym rodzic wyraża zgodę na wypożyczenie książek na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Nieprzyniesienie podpisanego przez jednego z rodziców oświadczenia skutkuje niewypożyczeniem uczniowi podręczników i materiałów edukacyjnych. Za ustalenie woli rodzica, o której mowa, odpowiada wychowawca.

IV Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne.

1. W przypadku, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w szkole, jest zobowiązany zwrócić wypożyczone podręczniki materiały edukacyjne.
2. Uczeń jest zobowiązany do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz chronienia ich przed zniszczeniem i zagubieniem.
3. Zobowiązuje się uczniów do obłożenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych oraz zwrócenia ich szkole w dobrym stanie.
4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
5. Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania itd. oraz innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.
6. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się spowodowanie wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

V Zakres odpowiedzialności

1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę, a wychowawca bibliotekarza.
2. W przypadku gdy bibliotekarz uzna, że zwrócony podręcznik został zniszczony w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie, za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje rodzicowi powiadomienie o zaistniałej sytuacji i konieczności zakupu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
3. W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie (określonym w rozdziale II, ust. 6) bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy, przekazuje rodzicowi powiadomienie o niewywiązaniu się z obowiązku zwrotu wypożyczonego podręcznika lub materiału i wyznacza 5-dniowy termin wywiązania się z obowiązku rozliczenia się z wypożyczonej książki.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2-3, wychowawca powiadamia rodzica oraz nadzoruje sposób wywiązania się ucznia z obowiązku zwrotu podręcznika.
5. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zwrotu podręcznika mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, wychowawca informuje pisemnie dyrektora.
6. W uzasadnionych sytuacjach, dyrektor ma prawo odstąpić od żądania zwrotu podręcznika.
7. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez bibliotekarza.

VI Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2015/16

Posted

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938) uczniowie rozpoczynający naukę w klasach III szkoły podstawowej oraz w klasach IV techników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, będą mogli otrzymać w roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników „Wyprawka szkolna”.

Pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem klasy I, II i IV szkoły podstawowej, oraz klasy I gimnazjum.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w szkołach podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjach, z wyjątkiem klasy I, lub szkołach ponadgimnazjalnych mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do dnia 10 września 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Posted

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2015 r.

Marcin Litwinowicz
Naczelnik Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświaty

Źródło: Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy